Thượng Hư Hạ Vô, Độc Lai Độc Vãng, Nhất Bút Câu Hồn, Tùy Duyên Họa Khách, Anh 13