Đá quý Sapphire chế tác Phật Di Lạc để bàn
Đá quý Sapphire chế tác Phật Di Lạc để bàn