Mặt dây đá Ngọc Lam Biển, Natural Aquamarine hình trụ lục giác ( 12/04/20, 04 )


Mặt dây đá Ngọc Lam Biển, Natural Aquamarine hình trụ lục giác ( 12/04/20, 04 )
Mặt dây đá Ngọc Lam Biển, Natural Aquamarine hình trụ lục giác ( 12/04/20, 04 )