Đá Ngọc Lục Bảo thiên nhiên, mài giác hình oval 3cts


Đá Ngọc Lục Bảo thiên nhiên, mài giác hình oval 3cts
Đá Ngọc Lục Bảo thiên nhiên, mài giác hình oval 3cts