Đá Ruby thiên nhiên, Natural Ruby Lục Yên Việt Nam thịt ngọc đỏ đẹp 24.7cts


[**** 4/5 Khá, tài chánh tầm 25m]

Đá Ruby thiên nhiên, Natural Ruby Lục Yên Việt Nam thịt ngọc đỏ đẹp
Đá Ruby thiên nhiên, Natural Ruby Lục Yên Việt Nam thịt ngọc đỏ đẹp