Nhẫn nữ Ngọc Lục Bảo thiên nhiên, vàng 18k

Nhẫn nữ Ngọc Lục Bảo, Emerald thiên nhiên
Nhẫn nữ Ngọc Lục Bảo, Emerald thiên nhiên