Nhẫn nữ đá Ngọc Lục Bảo, Emerald thiên nhiên, vàng trắng 18k

Nhẫn nữ đá Ngọc Lục Bảo, Emerald thiên nhiên, vàng trắng 18k
Nhẫn nữ đá Ngọc Lục Bảo, Emerald thiên nhiên, vàng trắng 18k