Vòng đá Aquamarine thiên nhiên 8 ly


Vòng đá Aquamarine thiên nhiên 8 ly
Vòng đá Aquamarine thiên nhiên 8 ly Vòng đá Aquamarine thiên nhiên - kích thước hột 8mm - trọng lượng : 84,8ct, bao giám định toàn cầu.