Chuỗi đeo tay đá Cẩm Thạch thiên nhiên

Kích thước hạt: 14mm x 13 viên

Chuỗi đeo tay đá Cẩm Thạch thiên nhiên
Chuỗi đeo tay đá Cẩm Thạch thiên nhiên