Tượng ngọc Cẩm Thạch thiên nhiên chạm Cá Chép hóa rồng.
Dùng để bàn làm việc hay xe hơi đều đẹp.

Tượng ngọc Cẩm Thạch thiên nhiên chạm Cá Chép hóa rồng.
Tượng ngọc Cẩm Thạch thiên nhiên chạm Cá Chép hóa rồng.